Działalność naukowo-badawcza

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Pielęgniarstwa i Nauko o Zdrowiu w ramach działalności statutowej i prac własnych realizują tematy badawcze w różnych obszarach.

 

Do najważniejszych należą:

 

 • Epidemiologia zachorowalności na nowotwory złośliwe u kobiet.
 • Jakość  życia w zdrowiu i chorobie.
 • Jakościowa i ilościowa analiza odżywiania się dzieci i młodzieży.
 • Problematyka fałszowanych produktów leczniczych.
 • Problemy ryzyka  zawodowego w pielęgniarstwie.
 • Psychospołeczne warunki występowania określonych problemów zdrowotnych.
 • Socjologiczno – pedagogiczne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Zachowania zdrowotne młodzieży i osób w wieku dojrzałym.

 

Pracownicy Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu biorą udział w realizacji wielu projektów badawczych skupionych na ocenie stanu zdrowia społeczeństwa oraz projektów ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji kadry pielęgniarskiej.

 

Dotychczas realizowane projekty badawcze:

 

 • Ocena zwyczajów żywieniowych i stanu odżywienia dzieci. Tytuł projektu: „Badanie żywieniowe dzieci w wieku 2-3 lat w województwie podkarpackim”.
 • Program polityki zdrowotnej. Tytuł projektu: „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich  uczelniach medycznych”.
 • Projekt realizowany na zlecenie Regionalnego Ośrodka  Polityki Społecznej Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Tytuł projektu: „Stan niepełnosprawności i zapotrzebowanie na opiekę w województwie podkarpackim”.
 • Epidemiologia  problemów zdrowotnych wśród młodych dorosłych i osób w wieku dojrzałym w regionie Podkarpacia i czynników psychospołecznych warunkujących występowanie określonych problemów zdrowotnych.
 • Epidemiologia występowania nowotworów w województwie podkarpackim.
 • Ocena zapotrzebowania na edukacje zdrowotną u pacjentów z choroba przewlekłą na przykładzie cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.
 • Ocena jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia wśród chorych z województwa podkarpackiego (Heath Related Quality of Life – HRQOL), w tym jakości życia osób z chorobami nowotworowymi.