Seminaria dyplomowe

 

Seminaria dyplomowe 2016/2017

 

Szanowni Studenci, przyszli Licencjaci i Magistranci,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem pisania prac dyplomowych i zasadami obrony obowiązującymi na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także uchwałą Rady Wydziału Medycznego w sprawie dopuszczania studentów do egzaminu dyplomowego.

Regulamin przygotowywania prac dyplomowych i zasady obrony na Wydziale Medycznym UR

Uchwała Rady Wydziału w sprawie dopuszczania studentów do egzaminu dyplomowego

 

 

Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej

 

Na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty: 

 

I.

2 egzemplarze pracy dyplomowej

1 egzemplarz drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie, 1 egzemplarz drukowany jednostronnie w twardej oprawie) - zawierające pisemną akceptację promotora

II.

2 wersje pracy dyplomowej na CD lub DVD zapisane w programie MS Word

Koperta z płytą powinna  zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko autora;
  • tytuł pracy;
  • kierunek studiów i specjalność;
  • imię i nazwisko promotora pracy.

Bezpośrednio na płycie należy umieścić imię i nazwisko autora oraz temat pracy.

III.

oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy i o nienaruszeniu praw autorskich

Oświadczenia są podpisywane przez studenta w dniu obrony.

IV.

kartę obiegową

 

 

Druk Karta Obiegowa

 

V.

Oświadczenie dotyczace domów studenckich

Oświadczenie domy studenckie

VI.

kartę egzaminacyjną + indeks z zaliczoną praktyką

 

VII.

potwierdzone informacje o udziale w kołach naukowych, otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach, certyfikatach

Informacje te będą uwzględnione w Suplemencie do dyplomu.

VIII.

legitymację studencką zwracają tylko studenci II roku studiów II stopnia

 

 

Informacja dla studentów III roku studiów I stopnia

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa  Wyższego z dnia 14 września  2011 r. w sprawie dokumentacji studiów:

 

„Prawo do posiadania legitymacji  studenckiej mają studenci do dnia  ukończenia studiów, zawieszenia  w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów  studiów pierwszego stopnia  – do dnia 31  października roku ukończenia tych  studiów.”

 

W przypadku zgubienia legitymacji fakturę za umieszczenie w prasie ogłoszenia o jej zaginięciu.

IX.

5 zdjęć do dyplomu

 

Zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 cm.

X.

dowód wpłaty za dyplom ukończenia studiów

Wpłata 60 PLN lub 100 PLN za komplet dokumentów w j. polskim i j. obcym (j. angielskim lub j. niemieckim).

Wpłata powinna być dokonana na indywidualne subkonto studenta.Osoby, które chcą otrzymać dodatkowo dyplom w j. obcym, w tytule przelewu powinny wpisać język, np:

Nr albumu_Dyplom_PL i ENG (j.angielski)

Nr albumu_Dyplom_PL i DE (j. niemiecki)

 

 Prace dyplomowe złożone w terminie krótszym niż 14 dni przed obroną nie będą dopuszczone do obrony.

 

Ocena pracy dyplomowej

1. Oceny pracy dokonuje promotor oraz jeden recenzent.

2. Promotor zgłasza w Dziekanacie imię i nazwisko recenzenta. Termin obrony wstępnie ustala promotor i zatwierdza Dziekan.

3. Oceną pracy jest średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta.

4. W przypadku wystawienia przez recenzenta oceny niedostatecznej Dziekan podejmuje decyzję o skierowaniu pracy do poprawy lub do oceny przez dodatkowego recenzenta.

5. Na 2 dni przed obroną promotor i recenzent dostarczają do Dziekanatu oceny pracy dyplomowej.

 

Terminarz obrony pracy dyplomowej

1. Egzaminy dyplomowe odbywają się nie później niż:

- 31 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym,

- 30 września na studiach kończących się w semestrze letnim.

2. W sytuacji, gdy student nie przystąpi lub nie złoży egzaminu dyplomowego, Dziekan na pisemny wniosek studenta wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny, z zachowaniem terminów określonych w ust.1.

3. W przypadku otrzymania negatywnej oceny z egzaminu dyplomowego lub nie zgłoszenia się na drugi termin, Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów lub na wniosek studenta o powtarzaniu seminarium dyplomowego.

 

Egzamin dyplomowy

1. Egzaminy odbywają się przed powołaną przez Dziekana komisją, w skład której wchodzą: Dziekan lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora – jako przewodniczący oraz promotor i recenzent.

2. Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym.

3. Egzamin obejmuje:

a) zaprezentowanie pracy przez studenta; prezentacja może być przygotowana i dokonana w dowolny sposób;

b) odpowiedź na zadane przez promotora i recenzenta pytania, które winny być odnotowane  w protokole egzaminu;