Wymagane dokumenty

Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

 

Ankieta osobowa - podanie (do wydrukowania w systemie IRK).

 

Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a w przypadku kandydata na studia II stopnia również odpis albo poświadczona przez uczelnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Poświadczona przez uczelnie kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata na studia.

 

3 aktualne fotografie kandydata zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Kandydaci na kierunki, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia przedkładają zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów, zgodnie ze wzorem określonym przez rozporządzenie MZiOS z 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkól oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz.U. nr 120, poz. 767).

 

Skierowanie na badania lekarskie, kandydat otrzymuje z jednostki uczelni prowadzącej kształcenie. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

 

Inne, określone w części szczegółowej np. indeks lub wypis z indeksu.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę w wysokości ustalonej przez rektora. Dowód wpłaty dołącza się do składanej dokumentacji.

Więcej informacji:  http://www.ur.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-2018-2019

 

Więcej informacji:

http://www.ur.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-2018-2019