Sylwetka absolwenta

Sylwetka Absolwenta Dietetyki I stopnia

 

Absolwent kierunku Dietetyka I stopnia zdobywa umiejętności zawodowe:

 

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności;
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją;
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia;
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym;
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP);
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób;
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

 

 Absolwenci kierunku Dietetyka I stopnia mogą szukać zatrudnienia w:

 

 •  publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering);
 • organizacjach konsumenckich; placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji)
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

 

Sylwetka Absolwenta Dietetyki II stopnia

 

Absolwent kierunku Dietetyka II stopnia zdobywa umiejętności zawodowe i uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu dietetyka, który zgodnie z projektem ustawy i rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia zakresu uprawnień zawodowych osób wykonujących zawód wykonywany w ochronie zdrowia - projekt z dnia 29.01.2004 r., polaga na: 

 

 • planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu opartego na podstawach naukowych żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności;
 • stosowaniu żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem powstających na tle wadliwego żywienia i innych chorób;
 • planowaniu i przygotowywaniu potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia;
 • samodzielnym planowaniu jadłospisów w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet;
 • nadzorowaniu i kontrolowaniu prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych;
 • kontrolowaniu jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania;
 • prowadzeniu instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej;
 • uczestniczeniu w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie i pod nadzorem lekarza;
 • rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;
 • ocenie stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów;
 • prowadzeniu dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów;
 • udzielaniu porad dietetycznych;
 • prowadzeniu edukacji żywieniowej.

 

Ponadto, wykonywanie zawodu dietetyka przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe polega (za § 2 ust.2), obok działań wymienionych powyżej, na:

 

 • prowadzeniu samodzielnego poradnictwa żywieniowego dla różnych grup populacyjnych, zarówno ludzi zdrowych jak i chorych;
 • pracy w charakterze nauczyciela w zakresie żywienia człowieka i dietetyki oraz prowadzeniu szkolenia i staży zawodowych w ramach podnoszenia kwalifikacji;
 • planowaniu i prowadzeniu badań naukowych w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych;
 • planowaniu i prowadzeniu programów ochrony i promocji zdrowia

 

Absolwenci kierunku Dietetyka II stopnia mogą szukać zatrudnienia w:

 

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
 • szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka,
 • placówkach sportowych.

Ponadto absolwent jest przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej oraz kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych.

 

Sylwetka Absolwenta Elektroradiologii I stopnia

 

Absolwent kierunku Elektroradiologia I stopnia zdobywa umiejętności zawodowe:

 

 • przygotowania pacjenta i sprzętu do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
 • obsługi sprzętu do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, diagnostyki elektromedycznej;
 • pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej.

 

 Absolwenci kierunku Eletroradiologia I stopnia mogą szukać zatrudnienia w:

 

 • publicznych i niepublicznych zakładach i pracowniach radioterapii (zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych - kierownik zespołu techników);
 • szpitalach;
 • sanatoriach;
 • inspekcji ochrony radiologicznej;
 • pracowniach EKG, EEG, EMG, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej;
 • sektorze marketingu sprzętu medycznego;
 • mogą też świadczyć usługi doradcze w zakresie technik diagnostyki obrazowej i radioterapii;
 • urzędach państwowych i samorządowych (stacje sanitarno-epidemiologiczne, wojewódzkie i regionalne ośrodki medycyny pracy, urząd marszałkowski, urzędy miast i gmin.)

 

 

Sylwetka Absolwenta Pielęgniarstwa I stopnia

 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo I stopnia zdobywa umiejętności zawodowe:

 

 • korzystania z aktualnej wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa i innych dyscyplin dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i wyjaśnienia podejmowanych decyzji i interwencji dotyczących opieki pielęgniarskiej;
 • krytycznego myślenia i podejścia systemowego do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji dotyczących opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem kontekstu pracy zawodowej i świadczenia opieki;
 • rozpoznawania kulturowo delikatnych potrzeb pacjentów i dostosowywania praktyki pielęgniarskiej do tych wymagań;
 • rozpoznawania sposobności edukowania pacjentów i ich rodzin oraz społeczeństwa, na temat zapobiegania chorobom i prowadzenia zdrowego trybu życia
 • wyboru technik i strategii uczenia się stosownych do potrzeb indywidualnych pacjentów lub grup pacjentów;
 • opracowywania wszechstronnego planu opieki wraz z określonymi wynikami opieki w oparciu o wnioski z oceny opieki i zdrowia, wskazań innych członków zespołu medycznego i standardów opieki pielęgniarskiej;
 • podjęcia niezwłocznych i stosownych działań do nagłej sytuacji, katastrofy, obejmujące wprowadzenie ,w razie potrzeby, procedury podtrzymywania życia i innych procedur stosownych w nagłych wypadkach czy katastrofach;
 • podnoszenia wiedzy z zakresu opieki zdrowotnej.

 

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo I stopnią mogą mogą szukać zatrudnienia w:

 

 • publicznych i niepublicznych podmiotaach leczniczych;
 • szpitalach;
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej;
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjne;
 • domach opieki społecznej.

 

Sylwetka Absolwenta Pielęgniarstwa II stopnia

 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia zdobywa umiejętności zawodowe:

 

 • posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa; świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie:
  •  pielęgniarstwa;
  • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej;
  • nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki;
  • prowadzenia edukacji prozdrowotnej;
  • wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych
  • identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach.

 

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo II stopnia mogą szukać zatrudnienia w:

 

 • publicznych i niepublicznych placówkach leczniczych
 • administracji państwowej i samorządowej
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

 

Sylwetka Absolwenta Zdrowia Publicznego I stopnia

 

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne?

 • Wieloaspektowy charakter wiedzy – studiując Zdrowie Publiczne zdobywasz wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej.
 • Szeroki zakres kompetencji – od promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej przez gromadzenie danych na temat sytuacji zdrowotnej ludności i ekonomiki zarządzania ochroną zdrowia oraz analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych do organizacji funkcjonowania struktur usług medycznych i zarządzania jednostkami medycznymi (Patrz -  Gdzie szukać zatrudnienia?).
 • Zatrudnienie w Polsce oraz Unii Europejskiej - zatrudnienie w podmiotach leczniczych, organach administracji rządowej i samorządowej m.in. w Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w wydziałach zajmujących się  ochroną zdrowia, jednostkach nadzoru sanitarnego, Narodowym Funduszu Zdrowia, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej.
 • Nieograniczone możliwości pracy – w organach administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych (np. fundacjach, stowarzyszeniach) zajmujących się zdrowiem. Do sprawnej i prawidłowej pracy tych podmiotów niezbędny jest absolwent zdrowia publicznego.

 

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim?

 • Nowoczesne zaplecze techniczne – laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i informatyczny, m. in.: sale telekonferencyjne, pracownia telemedycyny, pracownia nowoczesnych technologii monitorowania funkcji życiowych, pracownia e-lerningu i wiele innych.
 • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna – jesteśmy zespołem specjalistów reprezentujących szeroki zakres nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk prawnych, nauk społecznych i nauk humanistycznych.
 • Rozbudowany program studiów – nasz program został skonstruowany z myślą o jak najlepszym przygotowaniu studenta kierunku Zdrowie Publiczne do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem ukończonych studiów. Oferujemy siedem specjalności dlatego U NAS KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE.

 

SPECJALNOŚCI:

Zdrowie Publiczne I stopień

- Telemedycyna i e-Zdrowie

- Zarządzanie w opiece zdrowotnej

- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

- Higiena i zdrowie środowiskowe

 

Zdrowie Publiczne II stopień

- Telemedycyna i e-Zdrowie

- Zarządzanie w opiece zdrowotnej

- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia zdobywa umiejętności zawodowe:

 

 • rozpoznawania podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. 
 • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji;
 • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i  psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi;
 • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym;
 • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno- epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
 • realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
 • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym.

 

Absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia mogą szukać zatrudnienia w:

 • podmiotach leczniczych, indywidualne praktyki lekarskie, szpitale, oddziały dzienne, hospicja, zakłady psychiatryczne, zakłady przeciwgruźlicze, sanatoria rehabilitacyjne, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, stacje i punkty krwiodawstwa, placówki pomocy doraźnej, zakłady pomocy społecznej, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody. Placówki te mogą stanowić dla absolwentów zdrowia publicznego różnorodne rodzaje i formy zatrudnienia, począwszy od stanowisk zarządzających (w administracji, zarządzaniu) poprzez promocję zdrowia(zdrowego żywienia, stylu życia).
 • sektorze edukacyjnym: szkoły promujące zdrowie, szkoły medyczne, szkolnictwo specjalne, świetlice socjoterapeutyczne oraz każda instytucja, w której istnieje potrzeba zatrudnienia koordynatora lub konsultanta ds. promocji zdrowia i szkolnej edukacji zdrowotnej.
 • administracji rządowej i samorządowej: w Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego w NFZ.W ramach rządu, najbardziej aktywnym w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego jest Ministerstwo Zdrowia. W ramach administracji rządowej cele te są realizowane przez różnego rodzaju komórki organizacyjne, m.in. Departament Zdrowia Publicznego, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Departament Ubezpieczeń Zdrowotnych.
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej: dla absolwentów interesujących się zagadnieniami z epidemiologii, bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska czy procesów nauczania.. W Inspekcji Sanitarnej są różne oddziały, mi.in. promocji zdrowia, dział higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej.
 • branży farmaceutycznej: w oddziałach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych, np. przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy, profilaktyki wirusowych zapaleń wątroby, profilaktyki malarii itp. jak i również na stanowiskach przedstawicieli medycznych.
 • instytucjach pomocy społecznej: na stanowiskach tj. pracownik działu organizacyjnego MOPS, PCPR, pracownik działu pomocy społecznej osobom starszymi i niepełnosprawnym, pracownik działu rehabilitacji zawodowej i społecznej, pracownik domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia rodziny, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Sylwetka Absolwenta Zdrowia Publicznego II stopnia

 

Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne II stopnia zdobywa umiejętnosci zawodowe i jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych w określonej zbiorowości;
 • rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich;
 • planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych;
 • prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności;
 • merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi; koordynowania działań instytucji;
 • mobilizowania społeczeństwa do realizowania polityki zdrowotnej państwa na szczeblu lokalnym i krajowym;
 • zarządzania – w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania – zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym;
 • organizowania i zabezpieczania funkcjonowania struktur usług medycznych w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej;
 • zarządzania jednostkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego i systemu informacji kryzysowej;
 • kontrolowania i oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz organizowania działań zaradczych i naprawczych;
 • gromadzenia danych i analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia;
 • wykorzystywania wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w Unii Europejskiej do wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym;
 • opracowywania ekspertyz, raportów, referatów i publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

 

 

Absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne II stopnia mogą szukać zatrudnienia w:

 • instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego;
 • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych;
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
 • jednostkach: nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego;
 • instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego;
 • mogę też pełnić rolę ekspertów, doradców konsultantów w:
  • stowarzyszeniach i fundacjach;
  • instytucjach rządowych i samorządowych;
  • organizacjach pozarządowych.